Waefeso 5: 26-27

21 hali mnanyenyekeana katika kicho cha Kristo. 22 Enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. 23 Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha Kanisa; naye ni mwokozi wa mwili. 24 Lakini kama vile Kanisa limtiivyo Kristo vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. 25 Enyi waume, wapendeni wake zenu, kama Kristo naye alivyolipenda Kanisa, akajitoa kwa ajili yake; 26 ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno; 27 apate kujiletea Kanisa tukufu, lisilo na ila wala kunyanzi wala lo lote kama hayo; bali liwe takatifu lisilo na mawaa. 

Katika ibada zetu zote zilizopita, mtume Paulo amekuwa akitumia uhusiano kati ya mume na mke kuonyesha ushirika wa karibu uliopo kati ya Kristo na Kanisa. Aina ya uhusiano wa ndoa unayomtukuza Mungu unategemea upendo wa kujitolea ambao Kristo anao kwa watu wake, kanisa. Jana tulipotazama fungu la 25, tuliona kwamba "kama Kristo naye alivyolipenda Kanisa, akajitoa kwa ajili yake."

 

Katika mistari miwili ya asubuhi ya leo tunaona kwamba upendo wa kujitoa wa Kristo kwa watu wake una sifa ya utakaso na pia matokeo ya utakaso juu yao. Kanisa limetakaswa na kusafishwa kwa kuoshwa kwa maji kupitia Neno. Neno bila shaka ni Neno la Mungu linalopatikana katika Biblia. Tunajua kutoka kwa Waebrania 4:12 kwamba Neno la Mungu ni "Maana Neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili, tena lachoma hata kuzigawanya nafsi na roho, na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake; tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo.

 

Neno hufunua mawazo na matamanio yetu ya ndani, linatuambia sisi ni kina nani. Wakati huo huo, haituachi bila muelekeo, inatuambia Mungu ni nani na amefanya nini ili kwamba, wote wanaomtumaini Yesu kama Mwokozi wao wamesamehewa dhambi zao na wamepokea haki ya Kristo kama yao. Hii ni habari njema kwa kweli, sio tu kwamba tumeoshwa na kutakaswa, lakini tunahesabiwa haki yake na Mungu hutukubali kwa msingi huo tu.

 

Ingawa, ukweli wetu wa sasa kama waumini ni kwamba tayari tumetengwa na Mungu na ambayo haiwezi kuchukuliwa kutoka kwetu kifungu cha 27 kinatukumbusha kwamba tunapitia mchakato wa kufanywa kutafakari sifa yake zaidi na zaidi kila siku. Mchakato huu wa utakaso pia ni kazi pekee ya Mungu maishani mwetu kwani inatuambia katika Wafilipi 1: 6, "Nami niliaminilo ndilo hili, ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu."

 

Utaratibu huu wa utakaso utachukua muda wa maisha kukamilika na unafanywa kupitia uhusiano wetu wa kila siku na Neno Lake. Tunaoshwa na Neno kila siku tunapolisikia na kutii. Kila siku tunaposikia na kutafakari juu ya Neno tunasafishwa na kutakaswa nalo. Mungu ndiye anayefanya hivi, na lengo lake ni kutuona tukikamilishwa, bila doa au kasoro au dosari yoyote, lakini watakatifu na wasio na lawama.

 

Fikiria: Unawezaje kujisalimisha kwake leo kupitia Neno Lake. Ni vizuizi gani unahitaji kuondoa kutoka kwa maisha yako ili uweze kumjua Bwana Yesu zaidi na zaidi kila siku?

Asante Baba kwa kuwa umetuokoa katika Kristo na unatubadilisha siku hadi siku kuwa mfano wa Bwana Yesu, kwa nguvu ya Roho wako Mtakatifu. Tunakuomba ufanye kazi katika maisha yetu kutusafisha kupitia kuoshwa kwa maji ya Neno lako. Tunatamani kusimama mbele zako bila doa wala kasoro au dosari yoyote ili upate sifa na utukufu wote Katika jina la Yesu tunaomba, Amina.